Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi tájékoztató

2018.

Tartalomjegyzék

 

0. Bevezető                                                                                                               3

1. Értelmező rendelkezések

Mi mit jelent?                                                                                                3

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Milyen jogszabályok szerint kezeli az adatokat az Adatkezelő?                             8

3. Az adatkezelés célja

Miért kezel adatokat az Adatkezelő?                                                            8

4. Kezelt adatok köre

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?                                                                    9

5. Az adatkezelés jogalapja

Milyen jogon kezel adatokat az Adatkezelő?                                                         10

6. Az adatkezelés folyamata

Hogyan és meddig kezeli az adatokat az Adatkezelő?                                 11

7. Adatbiztonság

Hogyan védi az Adatkezelő a kezelt adatokat?                                            14

8. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók köre

Kik kezelik a Kelet-Bútor részére átadott adatokat?                         14

9. A Személyes adat kapcsán érintettek, a Nem személyes adat kapcsán

    érintettek és a Munkavállalók jogai

Milyen jogaid vannak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatkezelésével

    kapcsolatban?                                                                                            16

10. Vegyes és záró rendelkezések                                                                        17

 

 

Bevezető

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Akt.) célja, hogy K-B Bútor 2019 Kft. (székhely:4440 Tiszavasvári, Madách út 22.; cégjegyzékszám: 15-09-086280; adószám: 26721149-2-15) (a továbbiakban: GlobalBútor) adatkezelési tevékenységéhez kapcsolódó legfőbb előírásokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek – megfelelően rögzítse.

 

Az Akt. kiemelt célja továbbá, hogy az érintettek részére – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő - könnyen hozzáférhető formában tömör, átlátható, érthető, világos és közérthető tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelését illetően.

 

1. Értelmező rendelkezések – Mi mit jelent?

a.) Az Adatkezelő által kezelt adatok típusai:

a/1.) személyes adat: a Személyes adattal érintettre vonatkozó bármely információ.

a/2.)Nem személyes adat:bármely, személyes adatnak nem minősülő adat.

 

b.) Az Adatkezelő adatkezelésében érintett személyek:

b/1.) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Magyarázat: Az Akt. kapcsán Adatkezelő elsősorban a K-B Bútor. Emellett Adatkezelőnek minősülhet még a K-B Bútorral munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.

 

 

b/2.)Ügyfél: az, aki Adatkezelő bútorokkal kapcsolatos szolgáltatásait igénybe veszi, azzal kapcsolatban érdeklődik, ajánlatot kér, ajánlatot tesz, vagy a honlapot egyéb célból használja.Az Ügyfelek lehetnek Személyes adat kapcsán érintettek, vagy Nem személyes adat kapcsán érintettek.

Magyarázat: Ha a honlapunkat használod, itt érdeklődsz, ajánlatot kérsz, ajánlatot teszel, vagy szerződést kötsz velünk, akkor Te Ügyfélnek minősülsz. Ha az ilyen tevékenység során jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet képviselsz, akkor az minősül Ügyfélnek.

 

 

b/3.) Átvevő:az a jogalany, aki részére az Ügyfél a termék kiszállítását kéri.

Magyarázat: Ha az Ügyfél a termék megrendelésekor úgy rendelkezett, hogy a terméket a K-B Bútor neked szállítsa ki, akkor Te Átvevőnek minősülsz.

 

 

b/4.) Munkavállaló:K-B Bútorral munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy.

Magyarázat: Ha a K-B Bútornak dolgozol, akkor Te Munkavállalónak minősülsz.

 

 

b/5.) Személyes adat kapcsánérintett:bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az Akt. értelmezése során Személyes adat kapcsán érintettnek tekintendő az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot Adatkezelővel szerződő Ügyfél, vagy Munkavállaló bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Szintén Személyes adat kapcsán érintett az a Munkavállaló, akire vonatkozó személyes adatot a K-B Bútor, mint munkáltató kezeli.

Az Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek:Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

Magyarázat:

Személyes adat kapcsán érintett vagy akkor, ha:

 • Ügyfél vagy, és Veled kapcsolatba hozható olyan információkat adsz át a K-B Bútor 2019 Kft. részére, amelyek alapján téged azonosítani lehet;
 • Egy másik Ügyfél ad át ilyen adatot a K-B Bútor 2019 Kft.-nek
 • A  K-B Bútor 2019 Kft. Munkavállalója vagy, és a Kelet-Bútor olyan adatot kezel, ami alapján téged azonosítani lehet.
 • A  K-B Bútor 2019 Kft. Munkavállalója olyan rád vonatkozó adatot ad át a K-B Bútor 2019 Kft. -nek , ami alapján Téged azonosítani lehet.

 

 

b/6.) Nem személyes adat kapcsán érintett:az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire a nem személyes adat vonatkozik, vagy akivel az kapcsolatba hozható.A Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek:Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

Magyarázat:

Nem személyes adat kapcsán érintett vagy akkor, ha:

 • Ha Ügyfél vagy, és rád vonatkozó olyan információkat adsz át a  K-B Bútor 2019 Kft. részére, amelyek alapján Téged nem lehet azonosítani;
 • Egy másik Ügyfél ad át ilyen adatot a K-B Bútor 2019 Kft. -nek
 • A  K-B Bútor 2019 Kft. Munkavállalója vagy, és a  K-B Bútor 2019 Kft. kezel olyan rád vonatkozó adatot, ami alapján Téged nem lehet azonosítani.

A fentiek mellett Nem személyes adat kapcsán érintett lehet még az általad képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha:

 • Te
 • vagy egy Ügyfél;
 • vagy egy Munkavállaló

a rá vonatkozó adatot adtok át a K-B Bútor 2019 Kft. -nek.

 

 

Mielőtt tovább olvasol, nézd meg, hogy melyik csoportba tartozol! Fontos, hogy egyszerre akár több csoport tagja is lehetsz.

Adatkezelő

 

Munkavállalók

Ügyfelek

Egyéb személyek (pl.: az Átvevő)

 

c.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos tevékenységek:

c/1.)adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Magyarázat: Adatfeldolgozásról a gyakorlatban akkor beszélünk, ha a Kelet-Bútor megbíz egy külsős céget, személyt stb. azzal, hogy az általa kezelt adatokkal valamilyen technikai műveletet végezzen el. Ilyen lehet pl. az adatok rendszerezése, csoportosítása, egységes adatbázisba átültetése stb., de ilyen az is, ha a  K-B Bútor 2019 Kft. a könyvvezetési feladatok elvégzésére külsős könyvelőt alkalmaz.

 

 

 

c/2.)adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Magyarázat: Jelen esetben minden olyan tevékenység adatkezelésnek minősül, amit az Adatkezelő a neki átadott adatokkal végez el.

 

 

c/3.)hozzájárulás: a Személyes adat kapcsán érintett, a Nem személyes adat kapcsán érintett, vagy a Munkavállaló akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok, vagy nem személyes adatok kezeléséhez.

Jelen Akt. vonatkozásában hozzájárulásnak minősül még az Ügyfél, vagy a Munkavállaló azon nyilatkozata, amiben kijelenti, hogy az általa Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően adja át Adatkezelőnek, és biztosítja Adatkezelőt afelől, hogy az így átadott adatokat jogszerűen tudja kezelni minden további intézkedés nélkül (még akkor is, ha azok nem az Ügyfélre, vagy a Munkavállalóra vonatkoznak).

Magyarázat:

Hozzájárulásnak minősül az a nyilatkozat:

 • amiben hozzájárulsz az általad Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes adataid kezeléséhez;
 • amiben kijelented, hogy az általad Adatkezelőnek átadott, de másra vonatkozó személyes és nem személyes adatokat jogszerűen, illetve a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásával adtad át.

Ebben a nyilatkozatban azt is garantálod az Adatkezelőnek, hogy ezeket az adatokat a köztetek létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése során jogszerűen, illetve a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásával kezelheti, és ehhez további intézkedést nem kell tennie.

 

 

c/4.)adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Magyarázat: Adatmegsemmisítés pl. az adatokat tartalmazó pendrive megsemmisítése.

 

 

 

c/5.)adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Magyarázat: Adattörlés pl. az adatok törlése a pendriveról, úgy hogy azokat már nem lehet visszaállítani.

.

 

 

d.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos egyéb fogalmak:

d/1.) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

d/2.)szerződés:a K-B Bútor 2019 Kft. és az Ügyfél által létrehozott,a  K-B Bútor 2019 Kft. -hez  és az Ügyfélhez köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amelyből kötelezettség keletkezik a feladat ellátására és jogosultság a teljesítés követelésére.

Magyarázat: Az a szerződés, amit Ügyfélként a  K-B Bútor 2019 Kft. -vel  kötsz.

 

 

d/3.)munka szerződés:a K-B Bútor 2019 Kft. és a Munkavállaló által létrehozott,a  K-B Bútor 2019 Kft. -hez és a Munkavállalóhoz köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amellyel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt hoznak létre.

Magyarázat: Az a szerződés, amit Munkavállalóként a  K-B Bútor 2019 Kft. -vel kötsz.

 

 

d/4.)bútorokkal kapcsolatosszolgáltatás: A  K-B Bútor 2019 Kft. által az Ügyfélnek szerződés szerint nyújtott szolgáltatás.

Magyarázat: Az a szolgáltatás, amit a  K-B Bútor 2019 Kft. nyújt neked, ha Ügyfélként szerződést kötsz vele. Pl.: egy bútor eladása és kiszállítása neked.

 

 

 

d/5.)hírlevél adatbázis: az Adatkezelő által üzemeltetett, első sorban e-mailcímeket tartalmazó zárt adatállomány, amelynek célja az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló hírlevelek címzettjeihez, illetve jövőbeli címzettjeihez tartozó elérhetőségek hosszú távú tárolása és rendszerezése.

d/6.)honlap: az adott domain névhez tartozó, kódolt formában szerkesztett lapok gyűjteménye, amelyek a tárhelyen (szerver oldal) vannak elhelyezve. Jelen Akt. alkalmazásában honlap alatt értjük a https://globalbutor.hu/weboldalt.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok – Milyen jogszabályok szerint kezeli az adatokat az Adatkezelő?

2.1.Adatkezelő jelen Akt-t – különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • Magyarország Alaptörvénye;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • Az információs önrendelkezési jogrólés azinformációszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.);
 • A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

3. Az adatkezelés célja – Miért kezel adatokat az Adatkezelő?

3.1.Az adatkezeléscélja Ügyfelek esetében:

 • Ügyfél által kért tájékoztatás megadása;
 • az Ügyfél–szerződés létrejöttéhez és a szerződés teljesítéshez szükséges–azonosítása;
 • A  K-B Bútor 2019 Kft. szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk és iratok begyűjtése, feldolgozása és a szerződésszerű teljesítés keretében történő felhasználása;
 • aszerződésszerű teljesítés dokumentálása;
 • a számlázáshoz szükséges információk nyilvántartása;
 • a további, jövőbeli szerződések létrejötte és teljesítése érdekében az Ügyfél által ismételten megadandó adatok körének minimalizálása;
 • az Ügyfél hozzájárulásaesetén a hírlevél adatbázisba történő felvétel, illetve a hírlevelek kiküldéséhez szükséges adatok nyilvántartása;
 • Statisztikai kimutatások készítése, illetve Kelet-Bútor marketing tevékenységének és honlapjának fejlesztése az ehhez kapcsolódó adatok kiértékelése útján (pl.: látogatók száma, feliratkozók száma, megrendelők száma, az Ügyfelek ezzel kapcsolatos tevékenysége a honlapon, stb.).

3.2.Az adatkezeléscélja Munkavállalók esetében:

 • a Munkavállaló– munkaszerződés létrejöttéhez és a munkaszerződés teljesítéshez szükséges –azonosítása;
 • az illetékes hatóságok felé a jogszabályok által előírt adatszolgáltatások és kifizetések, illetve egyéb munkaviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

4. A kezelt adtok köre – Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

4.1. Ügyfelek esetében:

4.1.1.Ahonlapegyesrészeinek letöltésekorcookie-kkerülnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén.A cookie-kolyankisméretű szövegfájlok,melyeketaszámítógépésaböngésző elment az Ügyfél honlapon végzett tevékenységéről, és lehetővé teszik az Ügyfél számítógépének azonosítását (a továbbiakban: tevékenységi adatok).A cookie-k használatáról az Ügyfelek a honlap használatakor külön értesítést kapnak, ami alapján lehetőségük van a cookie-k használatához való hozzájárulásra.Acookie-kelhelyezéseahonlapegyesfunkcióinak működéséhez isszükséges.Acookie-kelhelyezésenem okozkártszámítógépében,ésnem tartalmaz vírust.

A fent megjelölt tevékenységi adatok semmilyen módon nem kerülnek összekapcsolásra az Ügyfél által megadott, 4.1.2., 4.1.3. és 4.1.4.alpontban megjelölt más adatokkal, illetve információkkal. A tevékenységi adatok zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben kerülnek tárolásra, amelyekhez kizárólag az Adatkezelő, - illetve a 8.1 pontban megjelölt egyéb személyek - rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a tevékenységi adatokat kizárólag a honlap fejlesztéséhez, marketing stratégia kidolgozásához és statisztikai kimutatások elkészítéséhez használja fel.

 

Magyarázat: Az Adatkezelő szeretné a szolgáltatásait úgy fejleszteni, hogy azokat az Ügyfelek a legkönnyebb és legkényelmesebb módon tudják igénybe venni. Éppen ezért a honlap a működés során alkalmaz úgynevezett cookiekat. A cookiek kis méretű szövegfájlok, amiket az oldal a beleegyezésed esetén elhelyez a számítógépeden (de nem okoznak semmilyen problémát, vagy károsodást). Ezt követően a honlap tudja figyelni, hogy a számítógépeden keresztül mit nézel, vagy veszel meg a honlapon.

Fontos, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő semmilyen más adatokkal (pl.: a neveddel) nem köti össze, és csak arra használja, hogy statisztikákat készítsen és fejlessze a honlapot, illetve a marketing tevékenységét.

 

 

4.1.2. A honlap lehetőséget nyújt arra, hogy az Ügyfélközvetlenül – élő chat, vagy üzenethagyás útján -érdeklődjöna Kelet-Bútortól. Ennek során az Ügyfélnekaz alábbi adatokat kell megadnia:

 • Név;
 • E-mailcím;
 • A kommunikáció szempontjából esetlegesen szükséges további adatok.

A fentiek mellett az Ügyfél telefonon és e-mailben is megkeresheti Globalbútort.

4.1.3.A  K-B Bútor 2019 Kft. kapcsolatosszolgáltatásainak igénybevétele az alábbi személyes, illetve nem személyes adatokmegadása mellett lehetséges.

a.) Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 • Ügyfél neve;
 • Ügyfél címe;
 • Ügyfél/ Ügyfél kapcsolattartójának e-mail címe;
 • Ügyfél/ Ügyfél kapcsolattartójának telefonszáma;
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok (pl.: speciális műszaki adatok és paraméterek stb.).

b.) Természetes személy esetén:

 • Ügyfél neve;
 • Ügyfél címe;
 • Ügyfél e-mail címe;
 • Ügyfél telefonszáma;
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok (pl.: speciális műszaki adatok és paraméterek stb.).

c.)A fentiek mellett az Ügyfelek megadhatják még az alábbi – nem kötelező – adatokat:

 • Átvevő neve;
 • Átvevő címe.

4.1.4. Az Ügyfél a honlap használata, vagy a megrendelés leadása során feliratkozhat a K-B Bútor 2019 Kft. hírlevél-listájára. Ennek során az alábbiakat kell megadnia:

 • Név;
 • E-mailcím;

4.2. Munkavállalók esetében:

4.2.1. A  K-B Bútor 2019 Kft. a Munkavállalók és a munkaviszony vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli:

 • Név;
 • Születési név;
 • Születési hely, idő;
 • Anyja neve;
 • Lakcím;
 • Tartózkodási hely;
 • Adószám;
 • Személyi igazolvány száma;
 • Taj szám;
 • Esetlegesen az okmányok (személyi igazolvány, lakcím igazolvány, adókártya, Taj kártya, jogosítvány, képzettséget igazoló okmányok, Tb kiskönyv, Munkavállaló gyermekének Taj kártyája) másolata;
 • bankszámlaszám;
 • munkabérre, illetve bér- adó- és járulékfizetésre vonatkozó adatok;
 • esetleges hatósági tájékoztatásban szereplő adatok.

 

5. Az adatkezelés jogalapja – Milyen jogon kezel adatokat az Adatkezelő?

5.1.Személyes adatok esetében: Az Adatkezelő adatkezelési jogköre a Személyes adat kapcsánérintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulását a Személyes adat kapcsán érintett bármikor visszavonhatja.

Egyes személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Személyes adat kapcsán érintettaz egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az ő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A Munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése a fentiek mellett sok esetben jogszabályi előíráson alapul.

                                                      

Magyarázat:

Az Adatkezelő azért kezelhet rád vonatkozó személyes adatokat, mert:

 • Te, mint Személyes adat kapcsán érintett ehhez hozzájárultál. A hozzájárulást bárikor visszavonhatod;
 • ezekre az adatokra olyan általad kért lépések megtétele miatt van szükség, amik egy köztetek létrejövő szerződés megkötéséhez szükségesek;
 • ezekre az adatokra egy köztetek létrejövő szerződés teljesítése miatt van szükség.
 • az Adatkezelő, mint Munkáltató számára az adatkezelést jogszabály írja elő/ teszi lehetővé.

 

 

5.2.Nem személyes adatok esetében: Az adatkezelés az Ügyfél, vagy Munkavállaló azon nyilatkozatán alapul, amely szerint az átadott adatokat Adatkezelő jogszerűen kezelheti.

Magyarázat: Az Adatkezelő azért kezelhet nem személyes adatokat, mert Te, mint Ügyfél, vagy Munkavállaló úgy nyilatkoztál, hogy azokat jogszerűen kezelheti, azaz nem esnek pl.: üzleti titok, védett ismeret stb. kategóriába.

 

 

6. Az adatkezelés folyamata – Hogyan és meddig kezeli az adatokat az Adatkezelő?

6.1.Az Ügyfél által megadott adatok kezelése:

Adatkezelő bútorokkal kapcsolatos szolgáltatása keretében, az Ügyfél megbízása alapján,bútorokkal kapcsolatos feladatokat lát el. Ezek elsődleges célja a szerződésben megjelölt termék Ügyfél részére történő értékesítése és szükség esetén kiszállítása.

6.1.1.A cookie-k által rögzített adatok kezelése:

A cookie-k által rögzített tevékenységi adatok Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Magyarázat: Ha a honlapon található cookie-k rögzítették az IP-címedet, illetve a honlapon végzett tevékenységedet, akkor az ezzel kapcsolatos adatokat Adatkezelő egy informatikai kóddal védett rendszerben helyezi el. Az adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg a számára lényeges statisztikai, fejlesztési, vagy marketing információkat meg nem szerzi. Az adatok kezelésének szükségességét adatkezelő 3 évente újra megvizsgálja.

 

 

6.1.2.Az érdeklődés során megadott adatok kezelése:

Az Ügyfelek a honlapon található élő chat, vagy üzenethagyás útján,e-mailben, illetvetelefonon érdeklődhetnek global-Bútortól.

A honlapon történő érdeklődés során megadott adatok Adatkezelő részére történő megadásukat követően az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, abban az esetben azokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, rendszerezetten őriz, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Telefonos érdeklődés során az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatok kezelése az Ügyfél által kért, szerződést megelőző lépések megtételéhez szükséges.

Az Ügyfél által e-mail útján küldött érdeklődésben szereplő adatokat Adatkezelő az Ügyfél adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának beszerzéséig nem veszi nyilvántartásba, Adatkezelő válaszát - mint szerződést megelőző, Ügyfél által kért lépést – alakítja ki, és küldi meg az Ügyfélnek.

A hozzájárulás beszerzését követően Adatkezelő a honlap útján beérkezett adatok kezelésével megegyező módon jár el.

Magyarázat: Három féle módon küldhetsz érdeklődést a K-B Bútor 2019 Kft. -nek. Az egyik lehetőség a honlapon található élő chat, vagy üzenethagyási felület. Ha ezt használod, akkor meg kell adnod a nevedet, az e-mailcímedet, és hozzá kell járulnod ahhoz, hogy az Adatkezelő ezeket az adataidat kezelje. Az ilyen adatokat Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, egészen addig, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul. Ha az adatokat az Adatkezelő esetleg papír alapon is rögzítette, akkor a papírokat biztonságos helyiségben/ helyiségekben tárolja. A tárolás szükségességét az Adatkezelő 3 évente ismét megvizsgálja.

Telefonon is érdeklődhetsz , ilyenkor kezelheti az adataidat, mert csak így tudja megadni azt a tájékoztatást, amit kérsz tőle.

Emellett e-mailbe is küldhetsz érdeklődést. Az e-mailben megadott adataidat Adatkezelő mindaddig nem tárolja, amíg ahhoz hozzá nem járulsz.

 

 

6.1.3.A bútorokkal kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése:

Ezeket az adatokat az Ügyfél a honlap webáruház funkcióját használva, e-mailben vagy telefonon adhatja meg.Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő minden esetben az Ügyfél hozzájárulását kéri.

Az így megadott, elektronikusan rögzített adatok az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő a papír alapon rögzített adatokat és az általa papír alapon kiállított számlákat biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Magyarázat: Ahhoz, hogy a  szolgáltatásait igénybe vedd, a honlapon, e-mailben, vagy telefonon meg kell adnod a fent említett adatokat. Az ilyen adatokat Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben, vagy papír alapon, biztonságos helyiségben tárolja, egészen addig, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul. A tárolás és kezelés szükségességét az Adatkezelő 3 évente ismét megvizsgálja.

 

 

 

6.1.4. A hírlevél adatbázisban nyilvántartott adatokkezelése:

Az Ügyfél a bútorokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele során önkéntes, egyoldalú és kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat a következő adatainak hírlevél adatbázisban történő rögzítéséhez: név és e-mailcím.

A hírlevél adatbázis adatai a 6.1.1.alpontban meghatározottakhoz hasonlóan egy elkülönült zárt rendszerben kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a hírlevél adatbázisban szereplő adatállományt nyilvánosságra nem hozza, illetve nem adja ki illetéktelen harmadik személyek számára.A hírlevél adatbázisban rögzített, Ügyfélhez kapcsolódó adatok az Ügyfél egyedi leiratkozását követően a lehető legrövidebb idő alatt törlésre kerülnek az Adatkezelő hírlevél adatbázisából.

Magyarázat: A honlap használata, vagy a szolgáltatások megrendelése során feliratkozhatsz a hírlevelekre. Az itt megadott adatokat Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, és nem adja ki másoknak. Ha a továbbiakban nem szeretnél Adatkezelőtől hírleveleket kapni, akkor bármikor leiratkozhatsz. Ilyen esetben Adatkezelő az adataidat a lehető legrövidebb időn belül törli.

 

 

 

 

6.2.A Munkavállalók által megadott és a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatok kezelése:

A Munkavállaló által megadott adatok kezelésének elsődleges célja a munkaszerződés létrehozása és teljesítése, illetve a Munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése.

Az Adatkezelő a munkaviszony létesítésekor a Munkavállalótól, a munkaviszony fennállása alatt pedig a Munkavállalótól, saját szervezetéből, illetve az illetékes hatóságoktól szerzi be a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatokat.

Ezek az adatok az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

A fentiek mellett a papír alapon beérkezett adatokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Azokat az adatokat, amelyek kezelésének jogalapja kizárólag a Munkavállaló hozzájárulása,Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Azokat az adatokat, amelyek kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezés, vagy felhatalmazás, Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig kezeli, illetve őrzi meg.

Magyarázat: A munkaviszonnyal kapcsolatos fenti elektronikus adatokat az Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja. Ha az adatok papír alapon állnak rendelkezésre, akkor azokat adatkezelő rendszerezetten, biztonságos helyiségben/ vagy helyiségekben őrzi. Ha az Adatkezelő csak azért kezelheti az adatokat, mert Te, mint Munkavállaló ahhoz hozzájárultál, akkor 3 évente felül kell vizsgálnia azt, hogy továbbra is szükséges-e az adatok kezelése.

Ha olyan adatokról van szó, amiket Adatkezelő jogszabály alapján kezel, akkor azokat addig kezeli, amíg a jogszabály előírja neki.

 

 

 

7. Adatbiztonság – Hogyan védi az Adatkezelő a kezelt adatokat?

7.1.Az Adatkezelő a 4. bekezdésben meghatározott adatokat (a továbbiakban: kezelt adatok) zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben tárolja, és adatvédelmi szempontból biztonságos, informatikai algoritmussal védett, zárt szoftverekkel kezeli.

A papír alapon rendelkezésre álló adatokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, rendszerezetten őrzi.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges és észerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokat - mind a hálózatikommunikáció, mind az adatoktárolása és őrzése során – a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól megóvja.

Magyarázat: Az Adatkezelő a nála lévő adatokat informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, és a kezelésük során csak olyan szoftvert alkalmaz, ami szintén ilyen kóddal védett. Adatkezelő megóvja az adatokat attól, hogy azokat jogosulatlan személy megismerje/ megismerhesse, azok megváltozzanak, elérhetetlenek legyenek, vagy megsemmisüljenek.

 

 

 

8. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók köre – Kik kezelik az átadott adatokat?

8.1.Adatkezelő: A 4. bekezdésben meghatározott adatok feldolgozására, kezelésére, illetve a tárolt adatok megismerésére kizárólag a K-B Bútor 2019 Kft. , valamint az azzal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak (a továbbiakban együtt: Adatkezelő). Az Adatkezelő az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, az adatokat a 3. pontban meghatározott célú felhasználáson túl nem használja fel.

Magyarázat: A  K-B Bútor 2019 Kft. részére átadott adatokat kizárólag a  dolgozói kezelhetik. Az adatkezelés során mindannyian csak az adatkezelés céljának megfelelően járhatnak el.

 

 

 

8.2. Adatfeldolgozó: Adatkezelő egyes jogszabályban és szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében Adatfeldolgozókat alkalmaz.

8.2.1. Adatkezelő jogszabályban meghatározott könyvvezetési kötelezettségnek teljesítése érdekében az alábbi könyvelőt (a továbbiakban: Könyvelő) alkalmazza:

név: GMB Regnum Balance Kft.

képviselő: Maczkó Endre

cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 12. 2/9.

e-mail: info@gmbregnum.hu

Adatkezelő Könyvelő részére kizárólag a könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat adja át. Könyvelő az így átadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolja.

8.2.2. Adatkezelő a bútorokkal kapcsolatos szolgáltatásasorán létrehozott terméket egyes esetekben fuvarozó (továbbiakban: Fuvarozó) útján juttatja el az Ügyfeleknek.

Adatkezelő a Fuvarozó részére kizárólag a termék kiszállításához szükséges adatokat adja át.

Amennyiben az adott terméket nem az Adatkezelő, hanem Fuvarozó szállítja ki, akkor az adott termék kiszállítását végző fuvarozó nevéről és elérhetőségéről Adatkezelő az adatok átadását megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet, illetve az Ügyfél útján a Személyes adat kapcsán érintettet. Az Ügyfél köteles az így kapott tájékoztatást a személyes adat kapcsán érintett részére továbbítani.

Fuvarozó az Adatkezelőtől kapott adatokat a termék kiszállításához, illetve az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig tárolja.

8.2.3. Adatkezelő a jogszabályban meghatározott egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzésével üzemorvost (a továbbiakban: Üzemorvos) bíz meg.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző Üzemorvos nevéről és elérhetőségéről az Adatkezelő az adatok átadását megelőzően mindig tájékoztatja a Munkavállalót, illetve a Munkavállaló útján a Személyes adat kapcsán érintettet. A Munkavállaló köteles az így kapott tájékoztatást a személyes adat kapcsán érintett részére továbbítani.

Adatkezelő az Üzemorvos részére kizárólag az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatokat adja át.

Üzemorvos az Adatkezelőtől kapott adatokat az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, illetve az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges és a jogszabály által előírt ideig tárolja.

8.2.4. Adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat az alábbi tárhelyszolgáltató (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató) által biztosított tárhelyen tárolja:

Tárhely-szolgáltató
ShopRenter.hu Kft.
Cím: 4028. Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: 06 (70) 410 2535; 06 (1) 234 5011
E-mail: info@shoprenter.hu
Webcím: www.shoprenter.hu

Adatkezelő részére átadott adatok kapcsán Tárhelyszolgáltató kizárólag az adatok tárolásához szükséges tárhelyet biztosítja, és egyéb adatkezelési műveletet nem végez.

Tárhelyszolgáltató az adatok tárolásához szükséges tárhelyet az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig biztosítja.

Magyarázat: Adatkezelő a fenti Könyvelőt alkalmazza a könyvvezetési feladatok elvégzéséhez. Ahhoz, hogy a Könyvelő a jogszabályoknak megfelelően tudja ellátni a feladatát, meg kell, hogy kapja az ehhez szükséges adatokat, miket az Adatkezelő ad át neki. Az ilyen adatokat a Könyvelő addig tárolja, amíg a jogszabály előírja neki.

Az Adatkezelő által kezelt egyes adatokat az Adatkezelő a fenti Tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen tárolja

A Globál-Bútor által eladott termékeket egyes esetekben fuvarozók szállítják ki. A kiszállításhoz szükséges adatokat a Globál-Bútor átadja a Fuvarozónak, aki azt addig kezeli, amíg nem teljesíti azt a szerződést, amit a kiszállítással kapcsolatban kötött a Kelet-Bútorral.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot Üzemorvos végzi, aki ehhez adatokat kap Adatkezelőtől. Az adatok átadása előtt Adatkezelő mindig tájékoztat Téged. Az adatokat az Üzemorvos a vizsgálat elvégzéséhez és az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, vagy addig kezeli, amíg jogszabály előírja neki.

 

 

 

9. A Személyes adat kapcsán érintettek, a Nem személyes adat kapcsán érintettek és a Munkavállalók jogai – Milyen jogaid vannak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatkezelésével kapcsolatban?

9.1.A Hozzáféréshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa. Emellett joguk van ahhoz is, hogy az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, illetve, hogy ezeket az adatokat Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy ez Adatkezelőt az adatkezelés céljának elérésében nem akadályozza.

Magyarázat: Bármikor kérhetsz információt arról, hogy az Adatkezelő milyen adatodat kezeli. Információt kérhetsz még az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Kérheted azt is, hogy az adatkezelő a rád vonatkozó adatokat átlátható, számítógépes fájlban adja át Neked, vagy egy másik adatkezelőnek. Fontos, hogy ezzel nem akadályozhatod az Adatkezelőt az adatkezelés céljának elérésében.

 

 

9.2.Helyesbítéshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat az Adatkezelő helyesbítse, illetve egészítse ki.

Magyarázat: Ha egy rád vonatkozó adat hibás, vagy hiányos, akkor kérheted, hogy az Adatkezelő azt javítsa, vagy egészítse ki.

 

 

9.3.Korlátozáshoz és törléshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kezelésének korlátozását, illetve az ilyen adatok törlését(ide nem értve a kötelező adatkezelés körébe eső adatokat).

Magyarázat: Bármikor kérheted a rád vonatkozó adatok adatkezelésének korlátozását, vagy az adatok törlését is.

 

 

9.4. Az Adatkezelő a fentiek szerinti kérelmeket a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon – belül köteles teljesíteni, vagy az elutasítás tényéről, indokairól, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről a fenti személyeket/ szervezeteket tájékoztatni.

Magyarázat: A kérelmedre legkésőbb a megérkezésétől számított 25 napon belül választ fogsz kapni. Ha az Adatkezelő a kérelmet elutasítja, akkor ezt meg is indokolja, és tájékoztat arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak.

 

 

9.5.A Személyes adat kapcsán érintettek és személyes adataik kapcsán a Munkavállalók a fenti jogaik megsértése esetén a következőkhöz fordulhatnak:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c);
 • Lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék.

Magyarázat: Ha a rád vonatkozó személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat, akkor ezekhez a szervekhez fordulhatsz.

 

 

9.6. A Nem személyes adat kapcsán érintett és az Adatkezelő a köztük felmerülő, adatkezeléssel kapcsolatos jogvitát elsődlegesen egyezményes úton rendezi. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a Nem személyes adat kapcsán érintett a Polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott általános szabályok szerint fordulhat bírósághoz.

 

Magyarázat: Ha a hozzád köthető nem személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat, akkor egyezkedés útján, vagy peres úton léphetsz fel.

 

 

10. Vegyes és záró rendelkezések

10.1. Adatkezelőjogosult azAkt-taz Ügyfelek előzetesértesítése mellett,egyoldalúanmódosítani.Az Akt. érdemi módosítása esetén az adatkezelés jogszerűségéhez – annak szükségessége esetén – a hozzájárulást Adatkezelőnek ismételten be kell szereznie. Az Adatkezelő a mindenkor hatályos Akt-t honlapján teszi közzé.

Magyarázat: Az Adatkezelő önállóan is módosíthatja az Akt-t. Azért, hogy a tudtod nélkül rád ne terjedhessenek ki az új szabályok, az Adatkezelő a módosításról előzetesen tájékoztat Téged, és szükség esetén ismét a hozzájárulásodat kéri az adatkezeléshez.

 

 

10.2.Az Ügyfél és a Munkavállaló nem adhat át az Adatkezelőnek olyan adatot, amiharmadik félés/vagy az Adatkezelő jogát,illetvejogosérdekeitsérti.

Magyarázat: Csak olyan adatot adhatsz át az Adatkezelőnek, ami nem sérti se az ő jogát, se egyéb személyekét.

 

 

10.3. Amennyibenaz Ügyfél, vagy a Munkavállalójogosulatlanulharmadikféladataitadtameg, akkorAdatkezelő jogosultaz Ügyfél, vagy a Munkavállaló jognyilatkozatát semmisnek tekinteni, illetvea megadott adatokat,és ahírlevélre történő feliratkozását törölni.

10.4. Jelen Akt.18. számozott oldalból áll, és azta  K-B Bútor 2019 Kft. - mintadatkezelésének fundamentális dokumentumát- elfogadta.